Twój koszyk jest pusty (0)

Regulamin

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania
z serwisu internetowego pod adresem www.sklep.jkmed.pl

 

Art. 1

Zakres Regulaminu

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu sklep.jkmed.pl. prowadzonego przez Administratora – właściciela Serwisu – Mateusz Rybakowski JKmed.pl z siedzibą w Wejherowie (84-200) przy ul. św. Jana 7 B, NIP 588-214-55-06, REGON: 221949411, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Został on sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 2. Niniejszy dokument skierowany jest do Użytkowników – osób  lub jednostek organizacyjnych posiadająca aktywne konto w Serwisie.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin, poza wysłaniem drogą elektroniczną na adres e – mail wskazany przez Użytkownika, dostępny jest także do wglądu w aktualnej wersji na stronie link
  1. Każda osoba przed dokonaniem rejestracji w Serwisie zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityce Prywatności może korzystać z usług Serwisu wyłącznie po akceptacji jego wszystkich postanowień.

Art. 2

Definicje

Administrator – właściciel Serwisu – Mateusz Rybakowski JKmed.pl z siedzibą w Wejherowie (84-200) przy ul. św. Jana 7 B, NIP 588-214-55-06, REGON: 221949411, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient – osoba odwiedzająca Serwis i potencjalnie zainteresowana skorzystaniem z Produktów i Usług oferowanych poprzez Serwis, także osoba, która dokonała zakupu Produktu bez zakładania Konta Użytkownika.

Konsument – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za konsumenta należy również rozumieć osobę fizyczną, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa.

Konto – wyodrębnione miejsce w Serwisie gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika. Użytkownik może wprowadzać i modyfikować swoje dane i inne elementy związane z rejestracją w Serwisie. 

Newsletter – zawiera informacje o nowościach w Serwisie, a także materiały promocyjne i reklamowe.

Oprogramowanie – należy przez to rozumieć utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm., dalej zwana „ustawa o prawie autorskim”), będący oprogramowaniem komputerowym (aplikacją), umożliwiający monitorowanie stanu realizacji zamówienia zakupionych przez produktów.

Produkt – Artykuły lub usługi dostępne w ofercie Administratora, które mogą być przedmiotem Zamówienia.

Profil – miejsce w Serwisie dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła), w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane osobowe i inne informacje. 

Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem www.sklep.jkmed.pl

Serwis – strona www dostępna pod adresem www.sklep.jkmed.pl

Usługodawca – Administrator, bądź inny podmiot – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność w zakresie Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

Użytkownik – osoba lub jednostka organizacyjna posiadająca aktywne Konto w Serwisie. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia oraz osoba pełnoletnia nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na dokonanie rejestracji w Serwisie oraz akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku odwołania ww. zgody przez przedstawiciela ustawowego na którykolwiek z warunków Regulaminu lub uczestnictwo takiego Użytkownika w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia Konta oraz zawiadomienia Usługodawcy o odwołaniu ww. zgody przez przedstawiciela ustawowego.

Zamawiam – aktywacja  przycisku oznacza złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

Zamówienie – należy przez to rozumieć złożone w Serwisie przez Użytkownika oświadczenie woli wyboru Produktu w celu zawarcia umowy o świadczenie usług lub Produktów z obowiązkiem zapłaty

Art. 3

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie Użytkownika do przestrzegania zasad Regulaminu.
 2. Regulamin określa warunki, na jakich Administrator i Usługodawca świadczy usługi i oferuje Produkty na rzecz Użytkowników.
 3. Usługodawca udostępnia Użytkownikom adres email biuro@sklep.jkmed.pl.pl oraz numer telefonu 56 4701403 przeznaczony do kontaktów z nim, na który mogą kierować do Usługodawcy wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje, a także możliwość uzyskania szczegółowej informacji na temat Produktu podczas konsultacji przez live-chat z pracownikami Administratora.
 4. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu, wyrażeniu zgody lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Usługodawcą, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres, o którym mowa jest w ustępie poprzedzającym.
 5. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na wysyłanie na jego e – mail podany w trakcie rejestracji wszelkich informacji związanych z realizacją niniejszego Regulaminu w szczególności ich aktualną wersję, zmiany oraz innych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Wszelkie informacje dotyczące Serwisu Produktów i Usług, w tym w szczególności Regulamin, katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w Serwisie, kierowane przez Usługodawcę do Klientów lub Użytkowników, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
 7. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe przysługują właściwym podmiotom uprawnionym i wymienione są jedynie w celu jednoznacznej identyfikacji Usług bądź Produktów.
 8. Prawa do logo i nazwy Serwisu przysługują Administratorowi i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo i nazwy Serwisu a także firmy Administratora poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa jest zabronione.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w ramach Serwisu materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych.
 10. Użytkownik umieszczając w Serwisie wizerunek lub inne treści, w szczególności w dziale forum Serwisu, wyraża zgodę na wgląd w te treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę, a także oświadcza że ma prawo umieścić te treści. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do wykorzystywania udostępnionych utworów do potrzeb świadczenia usług w Serwisie. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Usługodawcę przechodzi wyłączne prawo wykonywania praw zależnych. Użytkownik zrzeka się ponadto wszelkich roszczeń w stosunku do Usługodawcy w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięciem z Serwisu.
 11. Administrator i Usługodawca może wprowadzić odrębne bądź dodatkowe warunki świadczenia Usług i Produktów, w tym w formie regulaminów promocji.

Art. 4

Świadczone usługi

 1. Posiadanie własnego Konta i Profilu w Serwisie jak i dodawanie  komentarzy, recenzji, opinii, korzystanie z forum i zapoznawanie się z materiałami umieszczonymi w Serwisie oraz korzystanie z bloga jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu w zakresie określonym w ust. 1 powyżej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem dochodzi w sytuacji pomyślnego zakończenia procesu rejestracji i założenia Konta.  Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony. Jej rozwiązanie następuje z chwilą usunięcia Konta przez Użytkownika albo Usługodawcę  lub wskutek jej wypowiedzenia przez Użytkownika i usunięcia przez niego Konta.
 3. W przypadku gdy Usługodawcą danego Produktu, jest inny podmiot niż Administrator, strona Produktu wskazuje konieczne dane Usługodawcy wraz z adresem kontaktowym.

Art. 5

Rejestracja

 1. Podstawą korzystania z Usług Serwisu jest zaakceptowanie przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu, dokonanie rejestracji i założenia Konta.
 2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu wymaganych pól formularza rejestracji znajdującego się pod właściwym adresem w Serwisie.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba lub jednostka organizacyjna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta.
 4. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta.
 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.
 6. Celem dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). oraz wyrazić zgodę na akceptację Polityki Prywatności. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Politykę Prywatności lub na postanowienia niniejszego Regulaminu uniemożliwia ukończenie procesu rejestracji i korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 7. Poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik wyraża także zgodę na ich prezentację na Profilu Użytkownika.
 8. W procesie Rejestracji, jak i później w każdym czasie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera od Administratora oraz od jego kontrahentów jeżeli będzie taka możliwość. Użytkownik w każdej chwili bez podawania przyczyny może zrezygnować z ich otrzymywania poprzez wysłanie Usługodawcy drogą elektroniczną na następujący adres e – mail: biuro@sklep.jkmed.pl.pl oświadczenia o rezygnacji z ich otrzymywania.
 9. Przed dokonaniem Rejestracji Klient potwierdza, iż w pełni zaznajomił się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszelkie jego postanowienia bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Zaakceptowany Regulamin zostaje następnie przesłany przez Usługodawcę drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e – mail podczas rejestracji w Serwisie.
 10. Informacje, o których mowa powyżej, służą identyfikacji Użytkownika przez Serwis i Oprogramowanie oraz umożliwiają korzystanie z Serwisu.

Art. 6

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik może posiadać tylko jedno zarejestrowane Konto w Serwisie. Zakładanie fikcyjnych Kont będzie skutkowało natychmiastowym rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, co jest jednoznaczne z usunięciem Konta z Serwisu.
 2. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych osobowych za pomocą edycji Profilu.
 3. Użytkownik nie może udostępniać danych umożliwiających zalogowanie się na Konto osobom trzecim.
 4. Użytkownikowi zabronione jest:
 5. a)      zamieszczanie treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, profanujących, gorszących lub w inny sposób naruszających zasady obowiązujące w społeczeństwie,
 6. b)      zamieszczanie treści powszechnie przyjętych za niewskazane do odbioru dla dzieci,
 7. c)      propagowanie treści naruszających lub mogących naruszać dobra osobiste innych osób lub ich inne prawa, w tym autorskie,
 8. d)      stosowanie gróźb lub inwektyw,
 9. e)      zamieszczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści erotyczne lub pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, obrażających symbole religijne/państwowe;
 10. f)       zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi),
 11. g)      promowanie innych stron internetowych, umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze promocyjnym lub reklamowym, których podmiotem jest osoba trzecia albo inna strona internetowa, chyba że na podstawie odrębnej umowy zawartej uprzednio z Administratorem
 12. h)      używanie programów (botów) generujących zapytania do Serwisu- wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service),
 13. i)        łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
 14. j)        prowadzenie jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu,
 15. k)      umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze promocyjnym lub reklamowym, których podmiotem jest osoba trzecia albo inna strona internetowa, chyba że na podstawie odrębnej umowy zawartej uprzednio z Administratorem.
 16. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części lub całości opcji Serwisu.
 17. Jeżeli Użytkownik posiada kilka Kont, blokada może zostać nadana na wszystkie jego Konta.
 18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe  w przypadku zablokowania Konta lub jego usunięcia w związku z rażącym naruszeniem Regulaminu.
 19. Z Serwisu mogą zostać usunięte umieszczone przez Użytkownika materiały niezgodne z Regulaminem, bez konieczności informowania go o tym.
 20. Użytkownik może skonsultować się z pracownikiem Administratora w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat oferowanych przez Administratora Produktów za pośrednictwem opcji „live chat”. Funkcja ta umożliwia rozmowę tekstową na temat Produktów dostępnych w Serwisie.

Art. 7

Wymagania techniczne

 1. Serwis i Oprogramowanie może zawierać takie elementy, jak:
 2. a)      aktywne linki umożliwiające Użytkownikowi dotarcie do stron internetowych innych niż Serwis; w przypadku stron internetowych innych podmiotów niż sklep.jkmed.pl.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Administrator zastrzega, iż nie ma on wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tychże stron politykę prywatności oraz zaleca zapoznanie się ze wszelkimi regulaminami i innymi dokumentami dotyczącymi polityki prywatności oraz oferowanych na tych stronach produktów lub usług,
 3. b)      ramki,
 4. c)      reklamy oraz pozostałe materiały promocyjne i reklamowe, w jakiejkolwiek formie i przekazie, w tym aktywne banery reklamowe.
 5. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika komputerowa osobistego (PC) lub telefonu komórkowego lub podobnego urządzenia, aktywnego połączenia do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, o co najmniej następujących parametrach:

1)    dla komputera:

 1. a)     dostęp do Internetu 256 kbps lub szybszy,
 2. b)     zainstalowana przeglądarka internetowa,

2)    dla urządzeń:

 1. a)     obsługa Publikacji elektronicznych zabezpieczonych Adobe DRM,
 2. b)     lub konieczność zainstalowania Oprogramowania,
 3. c)     dostęp do Internetu 256 kbps lub szybszy,
 4. Zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w następujących wersjach lub nowszych z włączoną obsługą plików „cookies”:
 5. a) Internet Explorer w wersjach 7, 8, 9
 6. b)        Opera w wersjach 9, 10, 11
 7. c)        Chrome w wersjach 8, 9, 10, 11
 8. d)        Safari w wersjach 4, 5
 9. e)        Firerfox w wersjach 3, 4

 

Art. 8

Składanie Zamówień

 1. Użytkownik może składać Zamówienia na Produkty przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Poprzez wypełnienie i wysłanie Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług lub umowy sprzedaży lub innej odpowiedniej umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą danego Produktu (dalej zwana „Umową sprzedaży”) pod warunkiem potwierdzenia otrzymania Zamówienia przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik po zalogowaniu się, składa Zamówienie, wskazując na znajdujący się w katalogach Serwisu Produkt, którym jest zainteresowany za pomocą aktywacji odpowiednich przycisków następnie wskazuje sposób płatności za Zamówienie i dokonuje zakupu poprzez aktywację przycisku odpowiednio „Podsumowanie Zamówienia” i „Zamawiam i płacę”.
 4. Użytkownik ma obowiązek przed złożeniem Zamówienia, tj. aktywację przycisku „Zamawiam i Płacę” zapoznać się z dodatkowymi informacjami lub regulaminami dodatkowymi.
 5. Po aktywacji przycisku „Zamawiam i Płacę” nastąpi przekierowanie Użytkownika na stronę wybranego banku, lub w przypadku wybrania opcji zapłaty za pobraniem nastąpi wygenerowanie potwierdzenia złożenia zamówienia.
 6. W przypadku gdy Użytkownik zamówił Produkt – jego wysyłka następuje bez zbędnej zwłoki (tj. w ciągu dwóch dni roboczych) po zaksięgowaniu wpłaty płatności na właściwym rachunku bankowym Usługodawcy albo po zarejestrowaniu Zamówienia w systemie informatycznym sklepu internetowego w przypadku wyboru płatności przy odbiorze przesyłki, stosownie do możliwości płatności w przypadku danego Produktu.
 7. Klient ma także możliwość zakupu Produktu bez rejestracji do Serwisu. W tym celu należy:
 8. na stronie koszyka zamówień wybrać odpowiedni sposób zapłaty następnie kliknąć przycisk „Kontynuuj bez rejestracji”;
 9. zaakceptować postanowienia Regulaminu oraz Politykę Prywatności dostępną na stronie www.sklep.jkmed.pl/regulamin
 10. wypełnić wymagane dane osobowe kupującego oraz adres wysyłki w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania kupującego, a następnie „Podsumowanie zamówienia”.
 11. Na stronie „podsumowanie zamówienia” należy zweryfikować wpisane dane oraz w przypadku gdy są one poprawne nacisnąć przycisk „Zamawiam i płacę”, który przeniesie Klienta na stronę z płatnościami.

Art. 9

Cennik oraz inne koszty

 

 1. Ceny podane w Serwisie na zamieszczone Produkty są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Cena podana przy produkcie zawiera wszelkie podatki, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT) według aktualnie obowiązującej stawki. Cena nie zawiera kosztów dostawy które ponosi Użytkownik.
 3. Cenniki poszczególnych Produktów (w tym usług) mogą być uregulowane w osobnym dokumencie.
 4. Użytkownicy lub Klienci mogą otrzymać w ramach promocji kod rabatowy na poszczególne Produkty znajdujące się w ofercie Serwisu. W celu ich wykorzystania należy na stronie „koszyka” w polu „Kod promocyjny” wpisać kod uprawniający do zniżki.
 5. Płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę dokonywane są za pośrednictwem Systemu płatności elektronicznych w ramach jednego lub większej ilości udostępnionych Usługodawcy następujących modułów:
 6. a)      modułu płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych albo
 7. b)      modułu płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych.
 8. Płatności mogą być dokonywane stosownie do Produktów także przez inne oferowane formy płatności.
 9. Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez podmioty obsługujące dany system płatności, jako instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności. Użytkownik akceptując regulamin i politykę prywatności oraz dokonując danej formy płatności, akceptuje przekazanie koniecznych danych osobowych dla dokonania płatności.
 10. Użytkownik powinien dokonać płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Po upływie powyższego terminu zamówienie zostanie anulowane.
  1. Usługodawca stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa w odniesieniu do danych związanych z dokonywanymi transakcjami, z tytułu których Użytkownicy dokonują płatności. Wszelkie dane Użytkownika przesyłane Usługodawcy za pośrednictwem sieci Internet w celu złożenia i realizacji Zamówienia są szyfrowane i chronione za pomocą bezpiecznego protokołu SSL (Secure Sockets Layer).
  2. Serwis, Usługodawca ani Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błąd banków lub innych pośredników przy dokonywaniu płatności.

Art. 10

Licencja

 1. W przypadku zaakceptowania niniejszego Regulaminu, Użytkownik lub Klient ma możliwość także pobrania i zainstalowania Oprogramowania dostarczonego przez Usługodawcę, za pośrednictwem którego będzie on mógł śledzić status realizacji zakupu Produktu zamówionego za pośrednictwem Serwisu.
 2. Administrator, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do tego Oprogramowania, udziela Użytkownikowi lub Klientowi prawo do nieodpłatnego korzystania z niego (licencja).
 3. Licencja udzielona przez Usługodawcę uprawnia Użytkownika lub Klienta wyłącznie do określonych  funkcji Oprogramowania i korzystania z Serwisu.
 4. Użytkownik na podstawie udzielonej licencji w szczególności nie jest uprawniony do:
 5. a)    rozpowszechniania ani udostępniania w jakikolwiek sposób pobranych danych  stanowiących element Serwisu lub Oprogramowania na rzecz osób trzecich,
 6. b)     pobierania lub zwielokrotniania danych, stanowiących element strony www lub oprogramowania, do których przysługują Ustawodawcy wyłączne prawa autorskie, dla celów innych niż realizacja zawartych umów w ramach Serwisu, w szczególności dla potrzeb osób trzecich;
 7. c)    rozpowszechniania, zwielokrotniania, kopiowania, udostępniania, dzierżawienia na rzecz osób trzecich danych zawartych w Serwisie bez względu na formę;
 8. d)    udzielania sublicencji;
 9. e)    dokonywania dekompilacji, deasemblacji, modyfikacji i  inżynierii wstecznej danych stanowiących element strony www oraz oprogramowania.
 10. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.

Art. 11

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Serwisu lub Produktu Użytkownik albo Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 2. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Produktu bez wad. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika albo Klienta, jeżeli dostarczony Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. W przypadku niezgodności Produktu z umową sprzedaży Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 3. Za niezgodne z umową sprzedaży, o której mowa jest w art. 8 ust. 2 niniejszego Regulaminu, uznaje się wyłącznie Produkty:
 4. a)      niekompletne, uszkodzone, nie nadające się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem,
 5. b)      nie mające właściwości, które Produkty powinny mieć ze względu na ich przeznaczenie lub wynikające z okoliczności,
 6. c)      nie mające właściwości, o ile opis Produktu zawierał taką informację,
 7. d)      nie nadające się do celu wskazanego na stronie danego Produktu, o ile opis Produktu zawierał taką informację.
 8. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na  Użytkownika i Klienta z chwilą jego wydania Użytkownikowi albo Klientowi. Za wydanie Produktu uważa się jego powierzenie przez Usługodawcę przewoźnikowi.
 9. Wszelkie reklamacje mogą być składane: osobiście, pisemnie, przesyłką pocztową na następujący adres Administratora: sklep.jkmed.pl.pl, Wszelkie dane kontaktowe Usługodawcy niezbędne do złożenia reklamacji, w tym adres poczty elektronicznej zamieszczone są również w Serwisie.
 10. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 11. a)    dane kontaktowe Użytkownika albo Klienta, takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,
 12. b)    termin dostawy Produktu,
 13. c)    określenie specyfikacji nabytego Produktu,
 14. d)    określenie terminu, rodzaju oraz opis nieprawidłowości w Produkcie oraz okoliczności stwierdzenia wad,
 15. e)    określenie żądania reklamacyjnego,
 16. f)     numeru konta bankowego Użytkownika albo Klienta.
 17. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, reklamację Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzeć niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.
 18. Reklamacja złożona przez Konsumenta zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Administratora.
 19. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w ust 7, może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni roboczych zwłaszcza, gdy ze względu na złożoność przedmiotu reklamacji jej rozpatrzenie nie będzie możliwe w ciągu pierwszych 14 dni. Postanowienie objęte zdaniem poprzednim nie znajduje zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami.
 20. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi albo Klientowi na adres poczty elektronicznej podanej w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym albo, jeżeli takiego adresu nie podano, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym lub zmieniony w toku korzystania z Serwisu przez Użytkownika albo w formularzu kontaktowym wypełnionym podczas składania zamówienia przez Klienta, który nie posiada Konta w Serwisie.
 21. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Administrator:

1)      w pierwszej kolejności:

 1. a)      w razie zgłoszenia wadliwości Produktu wymieni reklamowany uszkodzony Produkt na wolny albo usunie wadę. Użytkownik albo Klient może wybrać sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, chyba że jest ono niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora lub,
 2. b)      w razie zgłoszenia niekompletności przesyłki, uzupełni Produkt do stanu zgodnego ze zgłoszonym Zamówieniem.

2)      w przypadku gdy wymiana lub uzupełnienie przesyłki, o których mowa w pkt 1 powyżej są niemożliwe lub zbyt utrudnione, lub wiążą się z nadmiernymi kosztami, Administrator poinformuje o powyższym Użytkownika albo Klienta i po odesłaniu przez Użytkownika albo Klienta zareklamowanego Produktu na adres: sklep.jkmed.pl.pl  z dopiskiem „reklamacja” wraz z kopią potwierdzenia wysyłki, zwróci Użytkownikowi albo Klientowi cenę zakupu Produktu w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia.

 1. Usługodawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową sprzedaży jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Użytkownikowi albo Klientowi tego Produktu.
 2. Użytkownik albo Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, jeżeli przed upływem 24 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności Produktu z tą umową nie zawiadomi o tym Administratora w sposób wskazany w ust. 5 powyżej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule reklamacje składane przez Konsumentów, a dotyczące niezgodności Produktów z Zamówieniem, rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Art. 12

Zwrot Produktu

 1. Zgodnie z postanowieniami  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827. Dalej „ustawa o prawach konsumenta”) Użytkownikowi albo Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu – do jego zwrotu – bez podania przyczyny (dalej oświadczenie o odstąpieniu od umowy).
 2. a)  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć  w terminie 14 (słownie: czternaście ) dni (kalendarzowych) od dnia wydania Produktu, to jest: od chwili wydania Produktu Użytkownikowi albo Klientowi.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie ww. oświadczenia przed jego upływem.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Administratorowidrogą elektroniczną w jeden z następujących sposobów:

1)      wypełnienie a następnie przesłanie na adres e-mail Administratora: biuro@sklep.jkmed.pl.pl elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy – stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu (w zależności od przedmiotu Zamówienia);

2)      wypełnienie internetowego formularza kontaktowego – poprzez wpisanie na wstępie wiadomości: „Odstąpieniu od umowy” następnie „Ja niżej podpisany/na niniejszym na podstawie art. 12 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.sklep.jkmed.pl odstępuje od umowy sprzedaży (…)” i  wskazanie co najmniej:

 1. a)         danych kontaktowych Użytkownika albo Klienta, takich jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
 2. b)         terminu wysłania Zamówienia do Administratora,
 3. c)         terminu otrzymania Produktu,
 4. d)         numeru konta bankowego Użytkownika albo Klienta(o ile dotyczy).
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać również listem poleconym lub złożyć osobiście w siedzibie Administratora: sklep.jkmed.pl.
 6. Po wysłaniu przez Użytkownika albo Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy otrzyma on od Administratora na adres e – mail wskazany w internetowym formularzu kontaktowym albo w elektronicznym wzorze formularza odstąpienia od umowy potwierdzenie otrzymania przez Administratora oświadczenia.
 7. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Wzajemne świadczenia Stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 9. W przypadku zakupu Produktu Użytkownik albo Klient powinien zwrócić go Usługodawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia , w którym zgodnie z ust. 4 i 5 powyżej wysłał drogą elektroniczną, listem poleconym lub złożył osobiście w siedzibie Administratora oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 10. Wraz ze zwracanym Produktem Użytkownik albo Klient powinien zwrócić wszelkie Produkty/świadczenia, które otrzymał wraz z zakupieniem Produktu lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania po określonej cenie był zakup zwracanego Produktu.
 11. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik albo Klient ponosi wszystkie koszty związane z odesłaniem Produktu.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwracanego Produktu, jeżeli posiada ono uszkodzenia mechaniczne, jego zawartość jest niekompletna lub niezgodna z przedmiotem sprzedaży.
 13. Z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, Administrator dokona zwrotu środków pieniężnych zapłaconych przez Użytkownika albo Klienta za dany Produkt w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Administratora od Użytkownika albo Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 14. Jednakże, Administrator ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania od Użytkownika albo Klienta:
 15. a)     Produktu podlegającego zwrotowi  albo
 16. b)     dowodu odesłania Produktu

w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Administrator otrzyma Produkt podlegający zwrotowi albo dowód odesłania Produktu po terminie 14 dni od dnia złożenia przez Użytkownika albo Klienta oświadczenia od odstąpieniu od umowy, Administrator dokona wówczas zwrotu płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez niego Produktu.

 1. Dowód odesłania Produktu, o którym mowa jest w ust. 12 lit. b) powyżej można wysłać drogą elektroniczną na adres e – mail Administratora, listem poleconym lub złożyć osobiście w siedzibie Administrator.
 2. Administrator dokona zwrotu płatności otrzymanych od Użytkownika albo Klienta za dany Produkt przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik albo Klient uiszczając opłatę za Produkt.
 3. Użytkownik albo Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Użytkownik albo Klient ma możliwość zbadania rzeczy w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie, czyli w wypadku umów zawieranych w okolicznościach typowych. Badanie to, tzw. odbiór jakościowy, ma na celu stwierdzenie charakteru, cech towaru oraz sposobu jego funkcjonowania.
 4. W przypadku opisanym ust. 15 powyżej wysokość płatności podlegających zwrotowi przez Administratora zostanie odpowiednio umniejszona w oparciu o porównanie wartości nowego Produktu z jego wartością obliczoną z uwzględnieniem stopnia zużycia.
 5. Za odstąpienie od umowy uważa się również nieodebranie przez Użytkownika albo Klienta dostarczonego Produktu. W tym przypadku Administrator zwróci płatności Użytkownikowi albo Klientowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu od przewoźnika.

Art. 13

Odstąpienie od umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu, o której mowa jest w art. 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem bez podania przyczyny (dalej oświadczenie o odstąpieniu od umowy).
 2. Odstąpienie od umowy należy dokonać w terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia otrzymania Regulaminu od Administratora drogą elektroniczną na adres e – mail wskazany przez Użytkownika. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu, w szczególności: złożył Zamówienie, skorzystał z opcji Zamawiam lub Płacę.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć Administratorowiw jeden z następujących sposobów:

1)      drogą elektroniczną poprzez:

 1. a)     wypełnienie a następnie przesłanie na adres e-mail Administratora: biuro@jkmed.pl elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu;
 2. b)     wypełnienie internetowego formularza kontaktowegopoprzez wpisanie na wstępie wiadomości: „Odstąpieniu od Umowy” następnie „Ja niżej podpisany/na niniejszym na podstawie art. 13 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.sklep.jkmed.pl odstępuje od Umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem (…)” i  wskazanie co najmniej:
 • danych kontaktowych Użytkownika, takich jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
 • terminu otrzymania Regulaminu od Administratora drogą elektroniczną na wskazany adres e –mail przez Użytkownika.

2)    przesyłając listem poleconym lub składając bezpośrednio w siedzibie Administratora pod adresem:

 1. a)     wzór formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa jest w pkt 1 lit. a) powyżej, albo
 2. b)     oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierającego co najmniej informacje określone w ust. 4 pkt 1 lit. b) powyżej.
 3. Po wysłaniu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu otrzyma on od Administratora na adres e – mail wskazany w internetowym formularzu kontaktowym albo w elektronicznym wzorze formularza odstąpienia od umowy potwierdzenie otrzymania przez Administratora oświadczenia.
 4. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Użytkownik zwolniony jest z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu Konto Użytkownika zostanie usunięte.

Art. 14

Wypowiedzenie umowy

 

 1. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę, o ile regulamin świadczenia usługi nie stanowi inaczej. Oświadczenie  o wypowiedzeniu umowy można złożyć Administratorowi drogą elektroniczną, listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres siedziby Administratora
 2. Po otrzymaniu przez Administratora oświadczenia o wypowiedzeniu umowy usługa zostanie dezaktywowana lub Konto Użytkownika zostaje usunięte.
 3. Z tytułu wypowiedzenia umowy Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

 

Art. 15

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wszelkie działania Użytkowników w ramach Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami powszechnie przyjętymi w Internecie, w tym w szczególności zakazane jest zamieszczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Zachowanie Użytkownika winno także być zgodne z niniejszym Regulaminem.
 2. Użytkownik wyłącznie za wyraźną zgodą Administratora może kopiować, powielać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w całości lub we fragmentach informacje, dane lub inne treści za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim. Administrator nie może wyrazić zgody na dokonywanie czynności określonych w zdaniu powyższym w stosunku do danych lub ich przetworzeń otrzymanych od innych Użytkowników.
 3. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika lub osobę działającą w imieniu Użytkownika z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika lub osobę działającą w imieniu Użytkownika spowodowane niezależnymi od Administratora i Usługodawca zagrożeniami występującymi w sieci Internet.  Ponadto Administrator i Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych od Administratora bądź Usługodawcy.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na stronach Serwisu. Zaprzestanie działalności Serwisu powiązane będzie ze zmianą lub rozwiązaniem umów łączących Usługodawcę i Administratora z Użytkownikiem.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub jego kontrahentami. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny. Ewentualne reklamacje kierowane do Administratora lub sklep.jkmed.pl.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w tym zakresie będą przekazywane tym podmiotom.
 7. Administrator i sklep.jkmed.pl.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega, iż zakres Serwisu może być w każdej chwili zmieniony i aktualizowany przez Administratora lub sklep.jkmed.pl.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z uwzględnieniem obowiązków Administratora lub Usługodawcę wynikających z zawartych przez te podmioty umów z Użytkownikami. Administrator i Usługodawca dołożą wszelkich starań, by informować na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 8. Usługodawca w miarę możliwości podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne, występujące w urządzeniach elektronicznych, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają prawidłowe świadczenie usługi.
 9. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o zakłóceniach Serwisu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność usługi lub jej nieprawidłowe funkcjonowanie, spowodowane:
 11. a)  specyfiką funkcjonowania sieci Internet, w szczególności przerwami lub opóźnieniami transmisji,
 12. b)  mechanizmami zarządzania ruchem stosowanymi przez dostawców sieci Internet,
 13. c)  innymi aspektami technicznymi, na które Usługodawca  nie ma wpływu mimo dochowania należytej staranności w sposobie realizacji usług związanych z Serwisem.

Art. 16

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Przetwarzanie Danych Użytkownika podanych w procesie Rejestracji oraz danych udostępnionych w utworzonym Profilu przez Użytkownika odbywa się za zgodą Użytkownika.
 2. Przetwarzanie Danych Osobowych Klienta, podanych podczas procesu zakupu Produktów odbywa się za zgodą Klienta.
 3. Administrator przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności, akceptowanej przy rejestracji i dostępnej pod adresem www.sklep.jkmed.pl /regulamin/ oraz zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, dalej zwana „ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną”).
 4. Baza danych osobowych podlega ochronie prawnej.
 5. Każdy Użytkownik i Klient ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz może żądać zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi wyłączną podstawę usunięcia Konta..
 6. Dokonując prawidłowej Rejestracji Użytkownik albo Klient w trakcie procesu zakupu wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych i informacji przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, sieci telekomunikacyjne, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, przy czym publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie pozwalały na powiązaniem z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na udostępnianie danych osobowych kontrahentom Administratora w celach określonych powyżej.
 7. W trakcie rejestracji Użytkownik albo Klient w trakcie procesu zakupu wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Serwis i Administratora w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis i Administratora zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje również zezwolenie na udostępniane przez Administratora danych osobowych Usługodawcy w celach określonych w niniejszym artykule oraz na realizację umów zawartych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem albo Klientem, w przypadku gdy Użytkownik albo Klient w Zamówieniu wybrał Produkty przez danego Usługodawcę oferowane. Zgoda obejmuje także uprawnienie do udostępniania danych osobowych instytucjom płatniczym, z których usług korzysta dany Użytkownik albo Klient w realizacji płatności na rzecz sklep.jkmed.pl.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 9. Administratorem danych osobowych jest sklep.jkmed.pl.pl
 10. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika albo Klienta oraz akceptacja Polityki prywatności ma charakter dobrowolny, jednakże jest to niezbędne w celu wykonania Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 11. Z uwagi na ust. 8 powyżej, w przypadku nieudostępnienia albo usunięcia przez Użytkownika albo Klienta danych osobowych lub braku akceptacji Polityki Prywatności lub postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkownika.
 12. Użytkownik i Klient ma obowiązek podania swoich prawdziwych danych w toku rejestracji w Serwisie albo w toku składania Zamówienia. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta. Blokada konta o której mowa w zdaniu poprzednim nie znajduje zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami.
 13. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.
 14. Poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik wyraża zgodę na uch prezentację na profilu.

Art. 17

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy stronami, które zobowiązują się działać w dobrej wierze. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Administratora bądź Usługodawcy. Postanowienie objęte zdaniem poprzednim nie znajduje zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności: : ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204) oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).
 3. Wszelkie uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@sklep.jkmed.pl.pl.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy ogólne prawa określające status Konsumenta.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Serwis oraz Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, regulaminów dodatkowych, Polityki Prywatności lub dodania dodatkowych warunków w każdej chwili, informując o tym Użytkowników  poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na końcu Regulaminu.
 7. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków, o których mowa w ust. 6 powyżej, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między  Administratorem bądź Usługodawcą a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika ze wszelkimi tymi konsekwencjami opisanymi w Regulaminie.
 8. Regulamin, a także Polityka Prywatności oraz warunki, o których mowa w tym Regulaminie, oraz w odrębnych regulaminach stanowią uzupełnienie umowy lub umów zawartych przez strony (Administrator i Usługodawca oraz Użytkownik) i regulują korzystanie przez Użytkownika z Serwisu.
 9. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a postanowieniami regulaminów korzystania z poszczególnych usług Serwisu pierwszeństwo znajdują postanowienia tych regulaminów.
 10. Administrator i Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania Serwisu, Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków w osobnych regulaminach w dowolnym czasie według własnego uznania. Wszelkie zmiany Regulaminu, Polityki Prywatności lub dodatkowych warunków wchodzą w życie w terminie określonym w nowym Regulaminie, regulaminach dodatkowych, Polityce Prywatności lub dodatkowych warunkach, a w braku określenia takiego terminu w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od opublikowania w ramach Serwisu.
 11. Aktualna wersja Regulaminu i Polityki Prywatności  jest dostępna pod następującym adresem: www.sklep.jkmed.pl /regulamin/.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.08.2016 r.
Napisz wiadomość
close slider

  Zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych dobrowolnie w powyższym formularzu jest Placówka Medyczna JKmed z siedzibą
  w Wejherowie przy ul. O. Szczukowskiej 7, 84-200 Wejherowo. Wszelkie pytania i wątpliwości z tym związane prosimy kierować do naszego punktu kontaktowego - Inspektora Ochrony Danych Osobowych Placówki na adres ochronadanych@jkmed.pl
  Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi lub realizacji usług medycznych.


  Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, iż moja zgoda poprzez dobrowolne wypełnienie formularza może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail oraz wszelkich danych osobowych
  z bazy danych Placówki Madycznej JKmed z siedzibą w Wejherowie przy ul. O. Szczukowskiej 7, 84-200 Wejherowo.


  [recaptcha]

  0

  Your Cart